59 گفتمان دینی در بندرگز برگزار شد  

گفتمان دینی غدیر آئینه ولایت در دبیرستان مرحوم بشارتی بندرگز ...16 نوامبر 2011 گفتمان دینی غدیر آئینه ولایت در دبیرستان مرحوم بشارتی بندرگز برگزار شد.
بمناست عید سعید غدیر خم مراسم گفتمان دینی غدیر آئینه ولایت با حضور دانش آموزان
دردبیرستان مرحوم بشارتی شهرستان بندرگز برگزار شد . به گزارش روابط عمومی
اداره كل تبلیغات اسلامی گلستان حجت الاسلام علی مصیبی روحانی 
گفتمان دینی بررسی آسیبهای اجتماعی در مسجد جامع روستای کارکنده ...16 مارس 2013 گ

ادامه مطلب  

59 گفتمان دینی در بندرگز برگزار شد  

گفتمان دینی غدیر آئینه ولایت در دبیرستان مرحوم بشارتی بندرگز ...16 نوامبر 2011 گفتمان دینی غدیر آئینه ولایت در دبیرستان مرحوم بشارتی بندرگز برگزار شد.
بمناست عید سعید غدیر خم مراسم گفتمان دینی غدیر آئینه ولایت با حضور دانش آموزان
دردبیرستان مرحوم بشارتی شهرستان بندرگز برگزار شد . به گزارش روابط عمومی
اداره كل تبلیغات اسلامی گلستان حجت الاسلام علی مصیبی روحانی 
گفتمان دینی بررسی آسیبهای اجتماعی در مسجد جامع روستای کارکنده ...16 مارس 2013 گ

ادامه مطلب  

59 گفتمان دینی در بندرگز برگزار شد  

گفتمان دینی غدیر آئینه ولایت در دبیرستان مرحوم بشارتی بندرگز ...16 نوامبر 2011 گفتمان دینی غدیر آئینه ولایت در دبیرستان مرحوم بشارتی بندرگز برگزار شد.
بمناست عید سعید غدیر خم مراسم گفتمان دینی غدیر آئینه ولایت با حضور دانش آموزان
دردبیرستان مرحوم بشارتی شهرستان بندرگز برگزار شد . به گزارش روابط عمومی
اداره كل تبلیغات اسلامی گلستان حجت الاسلام علی مصیبی روحانی 
گفتمان دینی بررسی آسیبهای اجتماعی در مسجد جامع روستای کارکنده ...16 مارس 2013 گ

ادامه مطلب  

59 گفتمان دینی در بندرگز برگزار شد  

گفتمان دینی غدیر آئینه ولایت در دبیرستان مرحوم بشارتی بندرگز ...16 نوامبر 2011 گفتمان دینی غدیر آئینه ولایت در دبیرستان مرحوم بشارتی بندرگز برگزار شد.
بمناست عید سعید غدیر خم مراسم گفتمان دینی غدیر آئینه ولایت با حضور دانش آموزان
دردبیرستان مرحوم بشارتی شهرستان بندرگز برگزار شد . به گزارش روابط عمومی
اداره كل تبلیغات اسلامی گلستان حجت الاسلام علی مصیبی روحانی 
گفتمان دینی بررسی آسیبهای اجتماعی در مسجد جامع روستای کارکنده ...16 مارس 2013 گ

ادامه مطلب  

59 گفتمان دینی در بندرگز برگزار شد  

گفتمان دینی غدیر آئینه ولایت در دبیرستان مرحوم بشارتی بندرگز ...16 نوامبر 2011 گفتمان دینی غدیر آئینه ولایت در دبیرستان مرحوم بشارتی بندرگز برگزار شد.
بمناست عید سعید غدیر خم مراسم گفتمان دینی غدیر آئینه ولایت با حضور دانش آموزان
دردبیرستان مرحوم بشارتی شهرستان بندرگز برگزار شد . به گزارش روابط عمومی
اداره كل تبلیغات اسلامی گلستان حجت الاسلام علی مصیبی روحانی 
گفتمان دینی بررسی آسیبهای اجتماعی در مسجد جامع روستای کارکنده ...16 مارس 2013 گ

ادامه مطلب  

59 گفتمان دینی در بندرگز برگزار شد  

گفتمان دینی غدیر آئینه ولایت در دبیرستان مرحوم بشارتی بندرگز ...16 نوامبر 2011 گفتمان دینی غدیر آئینه ولایت در دبیرستان مرحوم بشارتی بندرگز برگزار شد.
بمناست عید سعید غدیر خم مراسم گفتمان دینی غدیر آئینه ولایت با حضور دانش آموزان
دردبیرستان مرحوم بشارتی شهرستان بندرگز برگزار شد . به گزارش روابط عمومی
اداره كل تبلیغات اسلامی گلستان حجت الاسلام علی مصیبی روحانی 
گفتمان دینی بررسی آسیبهای اجتماعی در مسجد جامع روستای کارکنده ...16 مارس 2013 گ

ادامه مطلب  

حجاب - مسئله ديني يا حکومتي؟  

««« 29 بهمن ماه 96 - مصاحبه "حجت الاسلام سروش محلاتی" با اعتماد آنلاین »»»به نظر شما حجاب یک مسئله فقهی و دینی است یا یک مسئله حکومتی؟ درباره حجاب از سه جهت می توان بحث کرد: اول حکم شرعی حجاب و محدوده آن که بحثی صرفاً فقهی است و البته فقها نظرشان دراین باره روشن است و پوشش غیر از وجه و کفین را بر زنان واجب می دانند. دوم مسئولیت حکومت در برابر حجاب و دیگر احکام فقهی، که آن هم بحث فقهی است هرچند می توان به شکل غیر فقهی هم مطرح کرد

ادامه مطلب  

حجاب - مسئله ديني يا حکومتي؟  

««« 29 بهمن ماه 96 - مصاحبه "حجت الاسلام سروش محلاتی" با اعتماد آنلاین »»»به نظر شما حجاب یک مسئله فقهی و دینی است یا یک مسئله حکومتی؟ درباره حجاب از سه جهت می توان بحث کرد: اول حکم شرعی حجاب و محدوده آن که بحثی صرفاً فقهی است و البته فقها نظرشان دراین باره روشن است و پوشش غیر از وجه و کفین را بر زنان واجب می دانند. دوم مسئولیت حکومت در برابر حجاب و دیگر احکام فقهی، که آن هم بحث فقهی است هرچند می توان به شکل غیر فقهی هم مطرح کرد

ادامه مطلب  

حجاب - مسئله ديني يا حکومتي؟  

««« 29 بهمن ماه 96 - مصاحبه "حجت الاسلام سروش محلاتی" با اعتماد آنلاین »»»به نظر شما حجاب یک مسئله فقهی و دینی است یا یک مسئله حکومتی؟ درباره حجاب از سه جهت می توان بحث کرد: اول حکم شرعی حجاب و محدوده آن که بحثی صرفاً فقهی است و البته فقها نظرشان دراین باره روشن است و پوشش غیر از وجه و کفین را بر زنان واجب می دانند. دوم مسئولیت حکومت در برابر حجاب و دیگر احکام فقهی، که آن هم بحث فقهی است هرچند می توان به شکل غیر فقهی هم مطرح کرد

ادامه مطلب  

حجاب - مسئله ديني يا حکومتي؟  

««« 29 بهمن ماه 96 - مصاحبه "حجت الاسلام سروش محلاتی" با اعتماد آنلاین »»»به نظر شما حجاب یک مسئله فقهی و دینی است یا یک مسئله حکومتی؟ درباره حجاب از سه جهت می توان بحث کرد: اول حکم شرعی حجاب و محدوده آن که بحثی صرفاً فقهی است و البته فقها نظرشان دراین باره روشن است و پوشش غیر از وجه و کفین را بر زنان واجب می دانند. دوم مسئولیت حکومت در برابر حجاب و دیگر احکام فقهی، که آن هم بحث فقهی است هرچند می توان به شکل غیر فقهی هم مطرح کرد

ادامه مطلب  

حجاب - مسئله ديني يا حکومتي؟  

««« 29 بهمن ماه 96 - مصاحبه "حجت الاسلام سروش محلاتی" با اعتماد آنلاین »»»به نظر شما حجاب یک مسئله فقهی و دینی است یا یک مسئله حکومتی؟ درباره حجاب از سه جهت می توان بحث کرد: اول حکم شرعی حجاب و محدوده آن که بحثی صرفاً فقهی است و البته فقها نظرشان دراین باره روشن است و پوشش غیر از وجه و کفین را بر زنان واجب می دانند. دوم مسئولیت حکومت در برابر حجاب و دیگر احکام فقهی، که آن هم بحث فقهی است هرچند می توان به شکل غیر فقهی هم مطرح کرد

ادامه مطلب  

حجاب - مسئله ديني يا حکومتي؟  

««« 29 بهمن ماه 96 - مصاحبه "حجت الاسلام سروش محلاتی" با اعتماد آنلاین »»»به نظر شما حجاب یک مسئله فقهی و دینی است یا یک مسئله حکومتی؟ درباره حجاب از سه جهت می توان بحث کرد: اول حکم شرعی حجاب و محدوده آن که بحثی صرفاً فقهی است و البته فقها نظرشان دراین باره روشن است و پوشش غیر از وجه و کفین را بر زنان واجب می دانند. دوم مسئولیت حکومت در برابر حجاب و دیگر احکام فقهی، که آن هم بحث فقهی است هرچند می توان به شکل غیر فقهی هم مطرح کرد

ادامه مطلب  

حجاب - مسئله ديني يا حکومتي؟  

««« 29 بهمن ماه 96 - مصاحبه "حجت الاسلام سروش محلاتی" با اعتماد آنلاین »»»به نظر شما حجاب یک مسئله فقهی و دینی است یا یک مسئله حکومتی؟ درباره حجاب از سه جهت می توان بحث کرد: اول حکم شرعی حجاب و محدوده آن که بحثی صرفاً فقهی است و البته فقها نظرشان دراین باره روشن است و پوشش غیر از وجه و کفین را بر زنان واجب می دانند. دوم مسئولیت حکومت در برابر حجاب و دیگر احکام فقهی، که آن هم بحث فقهی است هرچند می توان به شکل غیر فقهی هم مطرح کرد

ادامه مطلب  

دين و دين باوري  

   دین مساله ای که امروزه کم رنگ شده است. گویی دین چیز دست و پا گیری است که باید به کناری نهاده شود. اما دین امر مهم و اساسی است که نادیده گرفته می شود و گاه حتی انکار می شود. دین اساس زندگی است. دین دو کارکرد دارد: کارکرد فردی و اجتماعی.   رمان خرمگس نوشته ی لیلیان اتلین، داستان پسری است که به پدر مقدس اعتقادی عمیق دارد اما بر اساس حوادثی متوجه می شود که پدر مقدس، پدر نامشروع خود اوست و این موضوع چنان ضربه ای به او وارد می کند که در محراب مج

ادامه مطلب  

دين و دين باوري  

   دین مساله ای که امروزه کم رنگ شده است. گویی دین چیز دست و پا گیری است که باید به کناری نهاده شود. اما دین امر مهم و اساسی است که نادیده گرفته می شود و گاه حتی انکار می شود. دین اساس زندگی است. دین دو کارکرد دارد: کارکرد فردی و اجتماعی.   رمان خرمگس نوشته ی لیلیان اتلین، داستان پسری است که به پدر مقدس اعتقادی عمیق دارد اما بر اساس حوادثی متوجه می شود که پدر مقدس، پدر نامشروع خود اوست و این موضوع چنان ضربه ای به او وارد می کند که در محراب مج

ادامه مطلب  

دين و دين باوري  

   دین مساله ای که امروزه کم رنگ شده است. گویی دین چیز دست و پا گیری است که باید به کناری نهاده شود. اما دین امر مهم و اساسی است که نادیده گرفته می شود و گاه حتی انکار می شود. دین اساس زندگی است. دین دو کارکرد دارد: کارکرد فردی و اجتماعی.   رمان خرمگس نوشته ی لیلیان اتلین، داستان پسری است که به پدر مقدس اعتقادی عمیق دارد اما بر اساس حوادثی متوجه می شود که پدر مقدس، پدر نامشروع خود اوست و این موضوع چنان ضربه ای به او وارد می کند که در محراب مج

ادامه مطلب  

دين و دين باوري  

   دین مساله ای که امروزه کم رنگ شده است. گویی دین چیز دست و پا گیری است که باید به کناری نهاده شود. اما دین امر مهم و اساسی است که نادیده گرفته می شود و گاه حتی انکار می شود. دین اساس زندگی است. دین دو کارکرد دارد: کارکرد فردی و اجتماعی.   رمان خرمگس نوشته ی لیلیان اتلین، داستان پسری است که به پدر مقدس اعتقادی عمیق دارد اما بر اساس حوادثی متوجه می شود که پدر مقدس، پدر نامشروع خود اوست و این موضوع چنان ضربه ای به او وارد می کند که در محراب مج

ادامه مطلب  

دين و دين باوري  

   دین مساله ای که امروزه کم رنگ شده است. گویی دین چیز دست و پا گیری است که باید به کناری نهاده شود. اما دین امر مهم و اساسی است که نادیده گرفته می شود و گاه حتی انکار می شود. دین اساس زندگی است. دین دو کارکرد دارد: کارکرد فردی و اجتماعی.   رمان خرمگس نوشته ی لیلیان اتلین، داستان پسری است که به پدر مقدس اعتقادی عمیق دارد اما بر اساس حوادثی متوجه می شود که پدر مقدس، پدر نامشروع خود اوست و این موضوع چنان ضربه ای به او وارد می کند که در محراب مج

ادامه مطلب  

دين و دين باوري  

   دین مساله ای که امروزه کم رنگ شده است. گویی دین چیز دست و پا گیری است که باید به کناری نهاده شود. اما دین امر مهم و اساسی است که نادیده گرفته می شود و گاه حتی انکار می شود. دین اساس زندگی است. دین دو کارکرد دارد: کارکرد فردی و اجتماعی.   رمان خرمگس نوشته ی لیلیان اتلین، داستان پسری است که به پدر مقدس اعتقادی عمیق دارد اما بر اساس حوادثی متوجه می شود که پدر مقدس، پدر نامشروع خود اوست و این موضوع چنان ضربه ای به او وارد می کند که در محراب مج

ادامه مطلب  

دين و دين باوري  

   دین مساله ای که امروزه کم رنگ شده است. گویی دین چیز دست و پا گیری است که باید به کناری نهاده شود. اما دین امر مهم و اساسی است که نادیده گرفته می شود و گاه حتی انکار می شود. دین اساس زندگی است. دین دو کارکرد دارد: کارکرد فردی و اجتماعی.   رمان خرمگس نوشته ی لیلیان اتلین، داستان پسری است که به پدر مقدس اعتقادی عمیق دارد اما بر اساس حوادثی متوجه می شود که پدر مقدس، پدر نامشروع خود اوست و این موضوع چنان ضربه ای به او وارد می کند که در محراب مج

ادامه مطلب  

دين و دين باوري  

   دین مساله ای که امروزه کم رنگ شده است. گویی دین چیز دست و پا گیری است که باید به کناری نهاده شود. اما دین امر مهم و اساسی است که نادیده گرفته می شود و گاه حتی انکار می شود. دین اساس زندگی است. دین دو کارکرد دارد: کارکرد فردی و اجتماعی.   رمان خرمگس نوشته ی لیلیان اتلین، داستان پسری است که به پدر مقدس اعتقادی عمیق دارد اما بر اساس حوادثی متوجه می شود که پدر مقدس، پدر نامشروع خود اوست و این موضوع چنان ضربه ای به او وارد می کند که در محراب مج

ادامه مطلب  

دين و دين باوري  

   دین مساله ای که امروزه کم رنگ شده است. گویی دین چیز دست و پا گیری است که باید به کناری نهاده شود. اما دین امر مهم و اساسی است که نادیده گرفته می شود و گاه حتی انکار می شود. دین اساس زندگی است. دین دو کارکرد دارد: کارکرد فردی و اجتماعی.   رمان خرمگس نوشته ی لیلیان اتلین، داستان پسری است که به پدر مقدس اعتقادی عمیق دارد اما بر اساس حوادثی متوجه می شود که پدر مقدس، پدر نامشروع خود اوست و این موضوع چنان ضربه ای به او وارد می کند که در محراب مج

ادامه مطلب  

دين و دين باوري  

   دین مساله ای که امروزه کم رنگ شده است. گویی دین چیز دست و پا گیری است که باید به کناری نهاده شود. اما دین امر مهم و اساسی است که نادیده گرفته می شود و گاه حتی انکار می شود. دین اساس زندگی است. دین دو کارکرد دارد: کارکرد فردی و اجتماعی.   رمان خرمگس نوشته ی لیلیان اتلین، داستان پسری است که به پدر مقدس اعتقادی عمیق دارد اما بر اساس حوادثی متوجه می شود که پدر مقدس، پدر نامشروع خود اوست و این موضوع چنان ضربه ای به او وارد می کند که در محراب مج

ادامه مطلب  

دين و دين باوري  

   دین مساله ای که امروزه کم رنگ شده است. گویی دین چیز دست و پا گیری است که باید به کناری نهاده شود. اما دین امر مهم و اساسی است که نادیده گرفته می شود و گاه حتی انکار می شود. دین اساس زندگی است. دین دو کارکرد دارد: کارکرد فردی و اجتماعی.   رمان خرمگس نوشته ی لیلیان اتلین، داستان پسری است که به پدر مقدس اعتقادی عمیق دارد اما بر اساس حوادثی متوجه می شود که پدر مقدس، پدر نامشروع خود اوست و این موضوع چنان ضربه ای به او وارد می کند که در محراب مج

ادامه مطلب  

دين و دين باوري  

   دین مساله ای که امروزه کم رنگ شده است. گویی دین چیز دست و پا گیری است که باید به کناری نهاده شود. اما دین امر مهم و اساسی است که نادیده گرفته می شود و گاه حتی انکار می شود. دین اساس زندگی است. دین دو کارکرد دارد: کارکرد فردی و اجتماعی.   رمان خرمگس نوشته ی لیلیان اتلین، داستان پسری است که به پدر مقدس اعتقادی عمیق دارد اما بر اساس حوادثی متوجه می شود که پدر مقدس، پدر نامشروع خود اوست و این موضوع چنان ضربه ای به او وارد می کند که در محراب مج

ادامه مطلب  

دين و دين باوري  

   دین مساله ای که امروزه کم رنگ شده است. گویی دین چیز دست و پا گیری است که باید به کناری نهاده شود. اما دین امر مهم و اساسی است که نادیده گرفته می شود و گاه حتی انکار می شود. دین اساس زندگی است. دین دو کارکرد دارد: کارکرد فردی و اجتماعی.   رمان خرمگس نوشته ی لیلیان اتلین، داستان پسری است که به پدر مقدس اعتقادی عمیق دارد اما بر اساس حوادثی متوجه می شود که پدر مقدس، پدر نامشروع خود اوست و این موضوع چنان ضربه ای به او وارد می کند که در محراب مج

ادامه مطلب  

دين و دين باوري  

   دین مساله ای که امروزه کم رنگ شده است. گویی دین چیز دست و پا گیری است که باید به کناری نهاده شود. اما دین امر مهم و اساسی است که نادیده گرفته می شود و گاه حتی انکار می شود. دین اساس زندگی است. دین دو کارکرد دارد: کارکرد فردی و اجتماعی.   رمان خرمگس نوشته ی لیلیان اتلین، داستان پسری است که به پدر مقدس اعتقادی عمیق دارد اما بر اساس حوادثی متوجه می شود که پدر مقدس، پدر نامشروع خود اوست و این موضوع چنان ضربه ای به او وارد می کند که در محراب مج

ادامه مطلب  

دين ستيزي علوم انساني غربي  

دین ستیزی علوم انسانی غربیاز آنجا که مبنای علوم انسانی غربی، مؤلفه های دینی نیست، در تقابل با دین قرار دارد و نقش دین ستیزانه ایفا می کند. علوم انسانی غربی، در رویکرد روش شناختی خود، اصالت را به تجربه و آزمایش می دهد و ارزش ها (ی انسانی و الهی) را نادیده می گیرد. بر این اساس، روش علوم انسانی غربی، ضددینی و دچار نقصان است.

ادامه مطلب  

دين ستيزي علوم انساني غربي  

دین ستیزی علوم انسانی غربیاز آنجا که مبنای علوم انسانی غربی، مؤلفه های دینی نیست، در تقابل با دین قرار دارد و نقش دین ستیزانه ایفا می کند. علوم انسانی غربی، در رویکرد روش شناختی خود، اصالت را به تجربه و آزمایش می دهد و ارزش ها (ی انسانی و الهی) را نادیده می گیرد. بر این اساس، روش علوم انسانی غربی، ضددینی و دچار نقصان است.

ادامه مطلب  

دانلود اندیشه دینی در شعر فارسی 40 ص  

دانلود اندیشه دینی در شعر فارسی 40 ص
دسته بندی : علوم انسانی _ تاریخ و ادبیات فرمت فایل :  Doc ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ ) Word قسمتی از محتوی متن ...   تعداد صفحات : 40 صفحه اندیشه دینی در شعر فارسی برای درک جایگاه شعر در شریعت، از بررسی نگاه کلی اسلام به هنر باید شروع کرد، سپس منظرها و نظریه های گوناگون را در مواجهه با شعر و شاعر بررسید. در نوشتار پیش رو، نگاه های مخالف و موافق بررسی شده است. در ادامه، از چهره هنر و شعر در روایات دینی سخن رفته

ادامه مطلب  

کله گنجشکي  

 دختران روزه نیم روزی، با یکدیگر مسابقه می دهند دختران روزه نیم روزی (کله گنجشکی ) با هدف ایجاد نشاط و شادابی و تشویق آنها به انجام فرایض دینی با برپایی برنامه های ورزشی – تفریحی، با یکدیگر مسابقه می دهند . ادامه مطلب...

ادامه مطلب  

کله گنجشکي  

 دختران روزه نیم روزی، با یکدیگر مسابقه می دهند دختران روزه نیم روزی (کله گنجشکی ) با هدف ایجاد نشاط و شادابی و تشویق آنها به انجام فرایض دینی با برپایی برنامه های ورزشی – تفریحی، با یکدیگر مسابقه می دهند . ادامه مطلب...

ادامه مطلب  

نمونه سوال امتحانی دینی دهم تجربی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه سوم )  

درمورد نمونه سوال امتحانی دینی دهم تجربی نوبت دومدر این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی دینی دهم تجربی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.نمونه سوال امتحانی دینی دهم تجربی نوبت دوم ویژه امتحانات خرداد می باشد.برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

ايران، تولدت مبارک  

22 بهمن 1357 نهضت حسینی ملت مسلمان ایرن به رهبری معمار کبیر انقلاب اسلامی بر حکومت ستم‌شاهی پهلوی پیروز شد. حضرت امام خمینی(ره) که سکاندار انقلاب بود، در فاصله کمتر از 50 روز بعد از پیروزی انقلاب، انتخاب نوع حکومت را به آراء عمومی(رفراندوم) گذاشت. اقدامی شجاعانه و بی‌بدیل که ریشه در اعتقاد راسخ به مردم‌سالاری(دمکراسی واقعی) و اعتماد به ملت انقلابی داشت.دوازده فروردین 1358 ملت بصیر و آگاه ایران با اکثریت قاطع خود به استقرار جمهوری اسلامی

ادامه مطلب  

نمونه سوال امتحانی دینی دهم تجربی نوبت خرداد به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه چهارم )  

توضیح نمونه سوال امتحانی دینی دهم تجربی نوبت خرداددر این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی دینی دهم تجربی نوبت خرداد به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید. نمونه سوال امتحانی دینی دهم تجربی نوبت دوم ویژه امتحانات خرداد می باشد.برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

تعليم و تربيت آخرالزماني  

تعلیم و تربیت آخرالزمانیتعلیم و تربیت آخرالزمانی، تعلیم و تربیت تاریخی نیست بلکه تعلیم و تربیت عرفانی و جوهری و تکوینی است و نه تشریعی. و به لحاظ دینی به معنای پایان شریعت تاریخی و آغاز شریعت عرفانی است. و لذا شریعت تاریخی در آخرالزمان جز نفاق و فساد و فتنه و تعمیق جنون و کفر حاصل دیگری ندارد. معمای تضاد بین سنت و مدرنیته از همین روست. همه بن بست هاو مفاسد جامعه امروز ما نیز به همین دلیل است.استاد علی اکبر خانجانیکتاب مبانی هستی شناسی عرفانی

ادامه مطلب  

تعليم و تربيت آخرالزماني  

تعلیم و تربیت آخرالزمانیتعلیم و تربیت آخرالزمانی، تعلیم و تربیت تاریخی نیست بلکه تعلیم و تربیت عرفانی و جوهری و تکوینی است و نه تشریعی. و به لحاظ دینی به معنای پایان شریعت تاریخی و آغاز شریعت عرفانی است. و لذا شریعت تاریخی در آخرالزمان جز نفاق و فساد و فتنه و تعمیق جنون و کفر حاصل دیگری ندارد. معمای تضاد بین سنت و مدرنیته از همین روست. همه بن بست هاو مفاسد جامعه امروز ما نیز به همین دلیل است.استاد علی اکبر خانجانیکتاب مبانی هستی شناسی عرفانی

ادامه مطلب  

دانلود مقاله بررسی تطبیقی خانواده در استعمار فرانوین و تفکر دینی  

دانلود مقاله بررسی تطبیقی خانواده در استعمار فرانوین و تفکر دینی
دانلود مقاله بررسی تطبیقی خانواده در استعمار فرانوین و تفکر دینی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 8   بررسی تطبیقی خانواده در استعمار فرانوین و تفکر دینی مقدمه خانواده، واحد بنیادین جامعه، کانون اصلی رشد و تعالی انسان و مؤثرترین عامل در انتقال فرهنگ اسلامی است که در شرایط مختلف در تأثیر و تأثر متقابل با فرهنگ

ادامه مطلب  

دانلود مقاله بررسی تطبیقی خانواده در استعمار فرانوین و تفکر دینی  

دانلود مقاله بررسی تطبیقی خانواده در استعمار فرانوین و تفکر دینی
دانلود مقاله بررسی تطبیقی خانواده در استعمار فرانوین و تفکر دینی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 8   بررسی تطبیقی خانواده در استعمار فرانوین و تفکر دینی مقدمه خانواده، واحد بنیادین جامعه، کانون اصلی رشد و تعالی انسان و مؤثرترین عامل در انتقال فرهنگ اسلامی است که در شرایط مختلف در تأثیر و تأثر متقابل با فرهنگ

ادامه مطلب  

رابطه کثيف صدا و سيما با سلبريتي ها!!!  

به نام خدا و برای خدا اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلامدر چند سال اخیر، جریان مشکوک و مرموزی به اندرونی حوزه مسئولین ارشد صدا و سیمای جمهوری اسلامی نفوذ نمود و با این بهانه که اگر می خواهید مردم به ماهواره گرایش پیدا نکنند، بازیگران و هنرمندان غربزده و غیرانقلابی را پای ثابت برنامه های شبکه های پرطرفدار صدا و سیما نمائید ولذا بر خلاف سیاستهای دینی و انقلابی، تبلیغ سبک زندگی نامتعارف بازیگران، خوانندگان، ورزشک

ادامه مطلب  

رابطه کثيف صدا و سيما با سلبريتي ها!!!  

به نام خدا و برای خدا اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلامدر چند سال اخیر، جریان مشکوک و مرموزی به اندرونی حوزه مسئولین ارشد صدا و سیمای جمهوری اسلامی نفوذ نمود و با این بهانه که اگر می خواهید مردم به ماهواره گرایش پیدا نکنند، بازیگران و هنرمندان غربزده و غیرانقلابی را پای ثابت برنامه های شبکه های پرطرفدار صدا و سیما نمائید ولذا بر خلاف سیاستهای دینی و انقلابی، تبلیغ سبک زندگی نامتعارف بازیگران، خوانندگان، ورزشک

ادامه مطلب  

رابطه کثيف صدا و سيما با سلبريتي ها!!!  

به نام خدا و برای خدا اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلامدر چند سال اخیر، جریان مشکوک و مرموزی به اندرونی حوزه مسئولین ارشد صدا و سیمای جمهوری اسلامی نفوذ نمود و با این بهانه که اگر می خواهید مردم به ماهواره گرایش پیدا نکنند، بازیگران و هنرمندان غربزده و غیرانقلابی را پای ثابت برنامه های شبکه های پرطرفدار صدا و سیما نمائید ولذا بر خلاف سیاستهای دینی و انقلابی، تبلیغ سبک زندگی نامتعارف بازیگران، خوانندگان، ورزشک

ادامه مطلب  

رابطه کثيف صدا و سيما با سلبريتي ها!!!  

به نام خدا و برای خدا اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلامدر چند سال اخیر، جریان مشکوک و مرموزی به اندرونی حوزه مسئولین ارشد صدا و سیمای جمهوری اسلامی نفوذ نمود و با این بهانه که اگر می خواهید مردم به ماهواره گرایش پیدا نکنند، بازیگران و هنرمندان غربزده و غیرانقلابی را پای ثابت برنامه های شبکه های پرطرفدار صدا و سیما نمائید ولذا بر خلاف سیاستهای دینی و انقلابی، تبلیغ سبک زندگی نامتعارف بازیگران، خوانندگان، ورزشک

ادامه مطلب  

رابطه کثيف صدا و سيما با سلبريتي ها!!!  

به نام خدا و برای خدا اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلامدر چند سال اخیر، جریان مشکوک و مرموزی به اندرونی حوزه مسئولین ارشد صدا و سیمای جمهوری اسلامی نفوذ نمود و با این بهانه که اگر می خواهید مردم به ماهواره گرایش پیدا نکنند، بازیگران و هنرمندان غربزده و غیرانقلابی را پای ثابت برنامه های شبکه های پرطرفدار صدا و سیما نمائید ولذا بر خلاف سیاستهای دینی و انقلابی، تبلیغ سبک زندگی نامتعارف بازیگران، خوانندگان، ورزشک

ادامه مطلب  

رابطه کثيف صدا و سيما با سلبريتي ها!!!  

به نام خدا و برای خدا اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلامدر چند سال اخیر، جریان مشکوک و مرموزی به اندرونی حوزه مسئولین ارشد صدا و سیمای جمهوری اسلامی نفوذ نمود و با این بهانه که اگر می خواهید مردم به ماهواره گرایش پیدا نکنند، بازیگران و هنرمندان غربزده و غیرانقلابی را پای ثابت برنامه های شبکه های پرطرفدار صدا و سیما نمائید ولذا بر خلاف سیاستهای دینی و انقلابی، تبلیغ سبک زندگی نامتعارف بازیگران، خوانندگان، ورزشک

ادامه مطلب  

رابطه کثيف صدا و سيما با سلبريتي ها!!!  

به نام خدا و برای خدا اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلامدر چند سال اخیر، جریان مشکوک و مرموزی به اندرونی حوزه مسئولین ارشد صدا و سیمای جمهوری اسلامی نفوذ نمود و با این بهانه که اگر می خواهید مردم به ماهواره گرایش پیدا نکنند، بازیگران و هنرمندان غربزده و غیرانقلابی را پای ثابت برنامه های شبکه های پرطرفدار صدا و سیما نمائید ولذا بر خلاف سیاستهای دینی و انقلابی، تبلیغ سبک زندگی نامتعارف بازیگران، خوانندگان، ورزشک

ادامه مطلب  

رابطه کثيف صدا و سيما با سلبريتي ها!!!  

به نام خدا و برای خدا اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلامدر چند سال اخیر، جریان مشکوک و مرموزی به اندرونی حوزه مسئولین ارشد صدا و سیمای جمهوری اسلامی نفوذ نمود و با این بهانه که اگر می خواهید مردم به ماهواره گرایش پیدا نکنند، بازیگران و هنرمندان غربزده و غیرانقلابی را پای ثابت برنامه های شبکه های پرطرفدار صدا و سیما نمائید ولذا بر خلاف سیاستهای دینی و انقلابی، تبلیغ سبک زندگی نامتعارف بازیگران، خوانندگان، ورزشک

ادامه مطلب  

رابطه کثيف صدا و سيما با سلبريتي ها!!!  

به نام خدا و برای خدا اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلامدر چند سال اخیر، جریان مشکوک و مرموزی به اندرونی حوزه مسئولین ارشد صدا و سیمای جمهوری اسلامی نفوذ نمود و با این بهانه که اگر می خواهید مردم به ماهواره گرایش پیدا نکنند، بازیگران و هنرمندان غربزده و غیرانقلابی را پای ثابت برنامه های شبکه های پرطرفدار صدا و سیما نمائید ولذا بر خلاف سیاستهای دینی و انقلابی، تبلیغ سبک زندگی نامتعارف بازیگران، خوانندگان، ورزشک

ادامه مطلب  

رابطه کثيف صدا و سيما با سلبريتي ها!!!  

به نام خدا و برای خدا اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلامدر چند سال اخیر، جریان مشکوک و مرموزی به اندرونی حوزه مسئولین ارشد صدا و سیمای جمهوری اسلامی نفوذ نمود و با این بهانه که اگر می خواهید مردم به ماهواره گرایش پیدا نکنند، بازیگران و هنرمندان غربزده و غیرانقلابی را پای ثابت برنامه های شبکه های پرطرفدار صدا و سیما نمائید ولذا بر خلاف سیاستهای دینی و انقلابی، تبلیغ سبک زندگی نامتعارف بازیگران، خوانندگان، ورزشک

ادامه مطلب  

رابطه کثيف صدا و سيما با سلبريتي ها!!!  

به نام خدا و برای خدا اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلامدر چند سال اخیر، جریان مشکوک و مرموزی به اندرونی حوزه مسئولین ارشد صدا و سیمای جمهوری اسلامی نفوذ نمود و با این بهانه که اگر می خواهید مردم به ماهواره گرایش پیدا نکنند، بازیگران و هنرمندان غربزده و غیرانقلابی را پای ثابت برنامه های شبکه های پرطرفدار صدا و سیما نمائید ولذا بر خلاف سیاستهای دینی و انقلابی، تبلیغ سبک زندگی نامتعارف بازیگران، خوانندگان، ورزشک

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >