نقش شهدا در زندگی  

باسمه تعالی وقتی به یاد شهدا می افتم این جمله ی امام راحل - رحمه الله تعالی - برام تداعی میشه: شهدا شمع محفل بشریتند. و واقعا این جمله برگرفته از قرآن کریم است که می فرماید: و گمان مبرید که شهدا مرده اند بلکه زنده اند و نزد پروردگارشان متنعمند

ادامه مطلب  

نقش شهدا در زندگی  

باسمه تعالی وقتی به یاد شهدا می افتم این جمله ی امام راحل - رحمه الله تعالی - برام تداعی میشه: شهدا شمع محفل بشریتند. و واقعا این جمله برگرفته از قرآن کریم است که می فرماید: و گمان مبرید که شهدا مرده اند بلکه زنده اند و نزد پروردگارشان متنعمند

ادامه مطلب  

شهدا شمع محفل بشریتند (هفت  

هر قدم که بر می داری، کربلا در نظرت مجسم می گردد ای کربلا چه کرده ای با دلها همه را در تسخیر خود قرار داده ای، و شیفته ی خود نموده ای آری اینجا شهدا غزل عشق می خوانند، کربلا همیشه جاریست.به سرچشمه ی شهدا که رسیدیم با شهیدانی آشنا شدیم که در کنار چشمه ی آب تشنه جان داده بودندبا آخرین رمق هایشان این جمله را می سرودند
عشق را با هم روایت می کنیم 
یاد یاران را حکایت می کنیم

ادامه مطلب  

شهدا شمع محفل بشریتند (هفت  

هر قدم که بر می داری، کربلا در نظرت مجسم می گردد ای کربلا چه کرده ای با دلها همه را در تسخیر خود قرار داده ای، و شیفته ی خود نموده ای آری اینجا شهدا غزل عشق می خوانند، کربلا همیشه جاریست.به سرچشمه ی شهدا که رسیدیم با شهیدانی آشنا شدیم که در کنار چشمه ی آب تشنه جان داده بودندبا آخرین رمق هایشان این جمله را می سرودند
عشق را با هم روایت می کنیم 
یاد یاران را حکایت می کنیم

ادامه مطلب  

شهدا شمع محفل بشریتند (هفت  

هر قدم که بر می داری، کربلا در نظرت مجسم می گردد ای کربلا چه کرده ای با دلها همه را در تسخیر خود قرار داده ای، و شیفته ی خود نموده ای آری اینجا شهدا غزل عشق می خوانند، کربلا همیشه جاریست.به سرچشمه ی شهدا که رسیدیم با شهیدانی آشنا شدیم که در کنار چشمه ی آب تشنه جان داده بودندبا آخرین رمق هایشان این جمله را می سرودند
عشق را با هم روایت می کنیم 
یاد یاران را حکایت می کنیم

ادامه مطلب  

شهدا شمع محفل بشریتند (هفت  

هر قدم که بر می داری، کربلا در نظرت مجسم می گردد ای کربلا چه کرده ای با دلها همه را در تسخیر خود قرار داده ای، و شیفته ی خود نموده ای آری اینجا شهدا غزل عشق می خوانند، کربلا همیشه جاریست.به سرچشمه ی شهدا که رسیدیم با شهیدانی آشنا شدیم که در کنار چشمه ی آب تشنه جان داده بودندبا آخرین رمق هایشان این جمله را می سرودند
عشق را با هم روایت می کنیم 
یاد یاران را حکایت می کنیم

ادامه مطلب  

فقط برو...  

تاریخ تکرار مکررات است و شهدا برجسته ترین تاریخدان های عالم هستند ...شهدا گزینه های صحیح را بی معطلی انتخاب میکنند و منتظر لبخند و یا گریه دنیا و اهالی زمین نمی مانند...شهدا می دانند راهی که میروند برای عده ای قابل درک نیست و می دانند که توسط آنها محکوم هم میشوند 
اما راهشان را می روند 
شهدا درگیر حواشی که در مسیرشان کاشته اند نمیشوند
چون شنیده اند :
خون شهید بیدار می کند...
شهید می رود 
تا من بیدار باشم
تا حواسم باشد 
از آدمهایی نباشم که حقیقت ر

ادامه مطلب  

فقط برو...  

تاریخ تکرار مکررات است و شهدا برجسته ترین تاریخدان های عالم هستند ...شهدا گزینه های صحیح را بی معطلی انتخاب میکنند و منتظر لبخند و یا گریه دنیا و اهالی زمین نمی مانند...شهدا می دانند راهی که میروند برای عده ای قابل درک نیست و می دانند که توسط آنها محکوم هم میشوند 
اما راهشان را می روند 
شهدا درگیر حواشی که در مسیرشان کاشته اند نمیشوند
چون شنیده اند :
خون شهید بیدار می کند...
شهید می رود 
تا من بیدار باشم
تا حواسم باشد 
از آدمهایی نباشم که حقیقت ر

ادامه مطلب  

فقط برو...  

تاریخ تکرار مکررات است و شهدا برجسته ترین تاریخدان های عالم هستند ...شهدا گزینه های صحیح را بی معطلی انتخاب میکنند و منتظر لبخند و یا گریه دنیا و اهالی زمین نمی مانند...شهدا می دانند راهی که میروند برای عده ای قابل درک نیست و می دانند که توسط آنها محکوم هم میشوند 
اما راهشان را می روند 
شهدا درگیر حواشی که در مسیرشان کاشته اند نمیشوند
چون شنیده اند :
خون شهید بیدار می کند...
شهید می رود 
تا من بیدار باشم
تا حواسم باشد 
از آدمهایی نباشم که حقیقت ر

ادامه مطلب  

فقط برو...  

تاریخ تکرار مکررات است و شهدا برجسته ترین تاریخدان های عالم هستند ...شهدا گزینه های صحیح را بی معطلی انتخاب میکنند و منتظر لبخند و یا گریه دنیا و اهالی زمین نمی مانند...شهدا می دانند راهی که میروند برای عده ای قابل درک نیست و می دانند که توسط آنها محکوم هم میشوند 
اما راهشان را می روند 
شهدا درگیر حواشی که در مسیرشان کاشته اند نمیشوند
چون شنیده اند :
خون شهید بیدار می کند...
شهید می رود 
تا من بیدار باشم
تا حواسم باشد 
از آدمهایی نباشم که حقیقت ر

ادامه مطلب  

فقط برو...  

تاریخ تکرار مکررات است و شهدا برجسته ترین تاریخدان های عالم هستند ...شهدا گزینه های صحیح را بی معطلی انتخاب میکنند و منتظر لبخند و یا گریه دنیا و اهالی زمین نمی مانند...شهدا می دانند راهی که میروند برای عده ای قابل درک نیست و می دانند که توسط آنها محکوم هم میشوند 
اما راهشان را می روند 
شهدا درگیر حواشی که در مسیرشان کاشته اند نمیشوند
چون شنیده اند :
خون شهید بیدار می کند...
شهید می رود 
تا من بیدار باشم
تا حواسم باشد 
از آدمهایی نباشم که حقیقت ر

ادامه مطلب  

فقط برو...  

تاریخ تکرار مکررات است و شهدا برجسته ترین تاریخدان های عالم هستند ...شهدا گزینه های صحیح را بی معطلی انتخاب میکنند و منتظر لبخند و یا گریه دنیا و اهالی زمین نمی مانند...شهدا می دانند راهی که میروند برای عده ای قابل درک نیست و می دانند که توسط آنها محکوم هم میشوند 
اما راهشان را می روند 
شهدا درگیر حواشی که در مسیرشان کاشته اند نمیشوند
چون شنیده اند :
خون شهید بیدار می کند...
شهید می رود 
تا من بیدار باشم
تا حواسم باشد 
از آدمهایی نباشم که حقیقت ر

ادامه مطلب  

فقط برو...  

تاریخ تکرار مکررات است و شهدا برجسته ترین تاریخدان های عالم هستند ...شهدا گزینه های صحیح را بی معطلی انتخاب میکنند و منتظر لبخند و یا گریه دنیا و اهالی زمین نمی مانند...شهدا می دانند راهی که میروند برای عده ای قابل درک نیست و می دانند که توسط آنها محکوم هم میشوند 
اما راهشان را می روند 
شهدا درگیر حواشی که در مسیرشان کاشته اند نمیشوند
چون شنیده اند :
خون شهید بیدار می کند...
شهید می رود 
تا من بیدار باشم
تا حواسم باشد 
از آدمهایی نباشم که حقیقت ر

ادامه مطلب  

فقط برو...  

تاریخ تکرار مکررات است و شهدا برجسته ترین تاریخدان های عالم هستند ...شهدا گزینه های صحیح را بی معطلی انتخاب میکنند و منتظر لبخند و یا گریه دنیا و اهالی زمین نمی مانند...شهدا می دانند راهی که میروند برای عده ای قابل درک نیست و می دانند که توسط آنها محکوم هم میشوند 
اما راهشان را می روند 
شهدا درگیر حواشی که در مسیرشان کاشته اند نمیشوند
چون شنیده اند :
خون شهید بیدار می کند...
شهید می رود 
تا من بیدار باشم
تا حواسم باشد 
از آدمهایی نباشم که حقیقت ر

ادامه مطلب  

فقط برو...  

تاریخ تکرار مکررات است و شهدا برجسته ترین تاریخدان های عالم هستند ...شهدا گزینه های صحیح را بی معطلی انتخاب میکنند و منتظر لبخند و یا گریه دنیا و اهالی زمین نمی مانند...شهدا می دانند راهی که میروند برای عده ای قابل درک نیست و می دانند که توسط آنها محکوم هم میشوند 
اما راهشان را می روند 
شهدا درگیر حواشی که در مسیرشان کاشته اند نمیشوند
چون شنیده اند :
خون شهید بیدار می کند...
شهید می رود 
تا من بیدار باشم
تا حواسم باشد 
از آدمهایی نباشم که حقیقت ر

ادامه مطلب  

فقط برو...  

تاریخ تکرار مکررات است و شهدا برجسته ترین تاریخدان های عالم هستند ...شهدا گزینه های صحیح را بی معطلی انتخاب میکنند و منتظر لبخند و یا گریه دنیا و اهالی زمین نمی مانند...شهدا می دانند راهی که میروند برای عده ای قابل درک نیست و می دانند که توسط آنها محکوم هم میشوند 
اما راهشان را می روند 
شهدا درگیر حواشی که در مسیرشان کاشته اند نمیشوند
چون شنیده اند :
خون شهید بیدار می کند...
شهید می رود 
تا من بیدار باشم
تا حواسم باشد 
از آدمهایی نباشم که حقیقت ر

ادامه مطلب  

فقط برو...  

تاریخ تکرار مکررات است و شهدا برجسته ترین تاریخدان های عالم هستند ...شهدا گزینه های صحیح را بی معطلی انتخاب میکنند و منتظر لبخند و یا گریه دنیا و اهالی زمین نمی مانند...شهدا می دانند راهی که میروند برای عده ای قابل درک نیست و می دانند که توسط آنها محکوم هم میشوند 
اما راهشان را می روند 
شهدا درگیر حواشی که در مسیرشان کاشته اند نمیشوند
چون شنیده اند :
خون شهید بیدار می کند...
شهید می رود 
تا من بیدار باشم
تا حواسم باشد 
از آدمهایی نباشم که حقیقت ر

ادامه مطلب  

فقط برو...  

تاریخ تکرار مکررات است و شهدا برجسته ترین تاریخدان های عالم هستند ...شهدا گزینه های صحیح را بی معطلی انتخاب میکنند و منتظر لبخند و یا گریه دنیا و اهالی زمین نمی مانند...شهدا می دانند راهی که میروند برای عده ای قابل درک نیست و می دانند که توسط آنها محکوم هم میشوند 
اما راهشان را می روند 
شهدا درگیر حواشی که در مسیرشان کاشته اند نمیشوند
چون شنیده اند :
خون شهید بیدار می کند...
شهید می رود 
تا من بیدار باشم
تا حواسم باشد 
از آدمهایی نباشم که حقیقت ر

ادامه مطلب  

فقط برو...  

تاریخ تکرار مکررات است و شهدا برجسته ترین تاریخدان های عالم هستند ...شهدا گزینه های صحیح را بی معطلی انتخاب میکنند و منتظر لبخند و یا گریه دنیا و اهالی زمین نمی مانند...شهدا می دانند راهی که میروند برای عده ای قابل درک نیست و می دانند که توسط آنها محکوم هم میشوند 
اما راهشان را می روند 
شهدا درگیر حواشی که در مسیرشان کاشته اند نمیشوند
چون شنیده اند :
خون شهید بیدار می کند...
شهید می رود 
تا من بیدار باشم
تا حواسم باشد 
از آدمهایی نباشم که حقیقت ر

ادامه مطلب  

فقط برو...  

تاریخ تکرار مکررات است و شهدا برجسته ترین تاریخدان های عالم هستند ...شهدا گزینه های صحیح را بی معطلی انتخاب میکنند و منتظر لبخند و یا گریه دنیا و اهالی زمین نمی مانند...شهدا می دانند راهی که میروند برای عده ای قابل درک نیست و می دانند که توسط آنها محکوم هم میشوند 
اما راهشان را می روند 
شهدا درگیر حواشی که در مسیرشان کاشته اند نمیشوند
چون شنیده اند :
خون شهید بیدار می کند...
شهید می رود 
تا من بیدار باشم
تا حواسم باشد 
از آدمهایی نباشم که حقیقت ر

ادامه مطلب  

فقط برو...  

تاریخ تکرار مکررات است و شهدا برجسته ترین تاریخدان های عالم هستند ...شهدا گزینه های صحیح را بی معطلی انتخاب میکنند و منتظر لبخند و یا گریه دنیا و اهالی زمین نمی مانند...شهدا می دانند راهی که میروند برای عده ای قابل درک نیست و می دانند که توسط آنها محکوم هم میشوند 
اما راهشان را می روند 
شهدا درگیر حواشی که در مسیرشان کاشته اند نمیشوند
چون شنیده اند :
خون شهید بیدار می کند...
شهید می رود 
تا من بیدار باشم
تا حواسم باشد 
از آدمهایی نباشم که حقیقت ر

ادامه مطلب  

محفل قرآنی شهدا 3  

سلام بر همهدومین محفل قرآنی شهدا،رو به پایانه....امیدوارم که خدا از همگی قبول کنه و شهدایی که یادشون کردیم،هوای ما رو داشته باشن...تو این روزهایی که حال و هوای عرفه و اعیاد بزرگمون،داره با حال و هوای شهدایی کشور درهم تنیده میشه و دلهامون رو آماده میکنه، میخواهیم دوباره ثبت نام ختم قرآن رو شروع کنیم.....میخوایم با قرآنِ خدا رفیق بشیم،با مرام شهدا گره بخوریم....هر کس مشتاق شروع دوباره ی محفله،بسم الله...
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

محفل قرآنی شهدا 3  

سلام بر همهدومین محفل قرآنی شهدا،رو به پایانه....امیدوارم که خدا از همگی قبول کنه و شهدایی که یادشون کردیم،هوای ما رو داشته باشن...تو این روزهایی که حال و هوای عرفه و اعیاد بزرگمون،داره با حال و هوای شهدایی کشور درهم تنیده میشه و دلهامون رو آماده میکنه، میخواهیم دوباره ثبت نام ختم قرآن رو شروع کنیم.....میخوایم با قرآنِ خدا رفیق بشیم،با مرام شهدا گره بخوریم....هر کس مشتاق شروع دوباره ی محفله،بسم الله...
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

شهدا شمع محفل بشریتند (پنج  

پیامهایی از سرزمین شهادت:بهشت را شنیده ای همینجاستجانتان برود ولی ایمانتان نرودگناه یعنی خداحافظ حسین (ع)شهدا امام زادگان عشقنداساس دین با عاشورا پیوند خورده و به برکت عاشورا هم باقی مانده است مرد جنگ باید بیدار باشداین ها تو را می شناسند، تو چطورشهادت به خدا رسیدن وجاودانگیست نه فنا

ادامه مطلب  

شهدا شمع محفل بشریتند (پنج  

پیامهایی از سرزمین شهادت:بهشت را شنیده ای همینجاستجانتان برود ولی ایمانتان نرودگناه یعنی خداحافظ حسین (ع)شهدا امام زادگان عشقنداساس دین با عاشورا پیوند خورده و به برکت عاشورا هم باقی مانده است مرد جنگ باید بیدار باشداین ها تو را می شناسند، تو چطورشهادت به خدا رسیدن وجاودانگیست نه فنا

ادامه مطلب  

شهدا شمع محفل بشریتند (سه  

شهید به وجه الله نظر می کندمی دانیم که خداوند متعال خود را از طریق کلماتش به ما نشان داده است. همچنین آل پیغمبر جلوه های خدا نما هستند یعنی با توجه به آنها می توانیم خداوند را بشناسیم و او را ببینیم البته با چشم دل 
شهدا به بالا ترین درجه ی عرفان رسیده اند بنابراین بهتر با خدا در ارتباط اند 

ادامه مطلب  

شهدا شمع محفل بشریتند (پنج  

پیامهایی از سرزمین شهادت:بهشت را شنیده ای همینجاستجانتان برود ولی ایمانتان نرودگناه یعنی خداحافظ حسین (ع)شهدا امام زادگان عشقنداساس دین با عاشورا پیوند خورده و به برکت عاشورا هم باقی مانده است مرد جنگ باید بیدار باشداین ها تو را می شناسند، تو چطورشهادت به خدا رسیدن وجاودانگیست نه فنا

ادامه مطلب  

شهدا شمع محفل بشریتند (سه  

شهید به وجه الله نظر می کندمی دانیم که خداوند متعال خود را از طریق کلماتش به ما نشان داده است. همچنین آل پیغمبر جلوه های خدا نما هستند یعنی با توجه به آنها می توانیم خداوند را بشناسیم و او را ببینیم البته با چشم دل 
شهدا به بالا ترین درجه ی عرفان رسیده اند بنابراین بهتر با خدا در ارتباط اند 

ادامه مطلب  

شهدا شمع محفل بشریتند (پنج  

پیامهایی از سرزمین شهادت:بهشت را شنیده ای همینجاستجانتان برود ولی ایمانتان نرودگناه یعنی خداحافظ حسین (ع)شهدا امام زادگان عشقنداساس دین با عاشورا پیوند خورده و به برکت عاشورا هم باقی مانده است مرد جنگ باید بیدار باشداین ها تو را می شناسند، تو چطورشهادت به خدا رسیدن وجاودانگیست نه فنا

ادامه مطلب  

شهدا شمع محفل بشریتند (پنج  

پیامهایی از سرزمین شهادت:بهشت را شنیده ای همینجاستجانتان برود ولی ایمانتان نرودگناه یعنی خداحافظ حسین (ع)شهدا امام زادگان عشقنداساس دین با عاشورا پیوند خورده و به برکت عاشورا هم باقی مانده است مرد جنگ باید بیدار باشداین ها تو را می شناسند، تو چطورشهادت به خدا رسیدن وجاودانگیست نه فنا

ادامه مطلب  

شهدا شمع محفل بشریتند (پنج  

پیامهایی از سرزمین شهادت:بهشت را شنیده ای همینجاستجانتان برود ولی ایمانتان نرودگناه یعنی خداحافظ حسین (ع)شهدا امام زادگان عشقنداساس دین با عاشورا پیوند خورده و به برکت عاشورا هم باقی مانده است مرد جنگ باید بیدار باشداین ها تو را می شناسند، تو چطورشهادت به خدا رسیدن وجاودانگیست نه فنا

ادامه مطلب  

شهدا شمع محفل بشریتند (پنج  

پیامهایی از سرزمین شهادت:بهشت را شنیده ای همینجاستجانتان برود ولی ایمانتان نرودگناه یعنی خداحافظ حسین (ع)شهدا امام زادگان عشقنداساس دین با عاشورا پیوند خورده و به برکت عاشورا هم باقی مانده است مرد جنگ باید بیدار باشداین ها تو را می شناسند، تو چطورشهادت به خدا رسیدن وجاودانگیست نه فنا

ادامه مطلب  

شهدا شمع محفل بشریتند (سه  

شهید به وجه الله نظر می کندمی دانیم که خداوند متعال خود را از طریق کلماتش به ما نشان داده است. همچنین آل پیغمبر جلوه های خدا نما هستند یعنی با توجه به آنها می توانیم خداوند را بشناسیم و او را ببینیم البته با چشم دل 
شهدا به بالا ترین درجه ی عرفان رسیده اند بنابراین بهتر با خدا در ارتباط اند 

ادامه مطلب  

شهدا شمع محفل بشریتند (سه  

شهید به وجه الله نظر می کندمی دانیم که خداوند متعال خود را از طریق کلماتش به ما نشان داده است. همچنین آل پیغمبر جلوه های خدا نما هستند یعنی با توجه به آنها می توانیم خداوند را بشناسیم و او را ببینیم البته با چشم دل 
شهدا به بالا ترین درجه ی عرفان رسیده اند بنابراین بهتر با خدا در ارتباط اند 

ادامه مطلب  

بسیجی ولایت  

بسیجی ام بسیجی ولایت / وجودم هدیه بر اهداف رهبر / وطن جانم ولایت نور چشمانم / بود سید علی پرچم دار ولایت / کند دنیاه را او هدایت /ولایت حرف اول در جهان است/خامنه ای جانشین مهدی صاحب زمان است /شرمنده خون شهدا در قیامت نباشیم راو و هدف شهدا را ادامه دهیم / التماس دعا شاعر مظفرآبادی از خراسان رضوی شهر بردسکن

ادامه مطلب  

بسیجی ولایت  

بسیجی ام بسیجی ولایت / وجودم هدیه بر اهداف رهبر / وطن جانم ولایت نور چشمانم / بود سید علی پرچم دار ولایت / کند دنیاه را او هدایت /ولایت حرف اول در جهان است/خامنه ای جانشین مهدی صاحب زمان است /شرمنده خون شهدا در قیامت نباشیم راه و هدف شهدا را ادامه دهیم / التماس دعا شاعر مظفرآبادی از خراسان رضوی شهر بردسکن

ادامه مطلب  

حقوق های نجومی  

این حقوق های نجومی تا به کی / خوردن اموال عمومی تا به کی / ما نداریم خانه و گاشانه ای / درد بی کاری مردم تا به کی / این حقو های نجومی تا به کی / یک نظر افکن بر خود بی وفاه / مال مردم را مخور تو بی صدا / سفره خالی مردم را ببین / درد بی کاری مردم را ببین / تا توانی دل به دست آور در پست تو مقام /این ریاست می شود روزی تمام ) شرمنده خون شهدا در قیامت نباشیم راه شهدا را ادامه دهیم ) شاعر مظفرآبادی احمد حاجی پور از خراسان رضوی شهر بردسکن روستای مظفرآباد

ادامه مطلب  

رهبر انقلاب: شهید شما خیلی ارزش دارد ؛ چرا که شهدا قدرت دارند شفاعتتان کنند.  

به نام خدا مهدی عج

رهبر انقلاب در جمع خانواداه های شهدای مرزبان و مدافع حرم 96/3/28:
شماها خانواده‌های شهدا هستید، البتّه رنج میبرید؛ فرزندتان، برادرتان،
پدرتان، همسرتان از دستتان میرود، [آنها را] دوست دارید، محبّت دارید،
بدیهی است که داغدار میشوید؛ در این تردیدی نیست. امّا با این نگاه وقتی
نگاه کنید، خواهید دید که شما هم برنده‌اید. چرا؟ برای خاطر اینکه او که
عروج پیدا کرد و رفت به درجات عالی، او قدرت دارد شفاعت کند؛ او میتواند در
برزخ و د

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1